รายชื่อมาตรฐาน มอก.
รายชื่อมาตรฐาน มอก.

เลขที่ มอก. ชื่อ มอก. ภาษาไทย ชื่อ มอก. ภาษาอังกฤษ เอกสาร/อินโฟกราฟิก รายละเอียด
4 เล่ม 1-2558 หลอดไฟฟ้าไส้ทังสเตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Tungsten filament lamps for domestics and similar lighting purpose Part 1 Safety specification
11 เล่ม 3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v - Part 3: non-sheathed cables for fixed wiring
11 เล่ม 4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v - Part 4: sheathed cables for fixed wiring
11 เล่ม 5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 v - Part 5: flexible cables (CORDS)
11 เล่ม 101-2559 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 101: Sheathed cables for general purposes
15-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Portland cement
17-2561 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipe
20-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม Steel bars for reinforced concrete : round bars
23-2558 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Ballast for fluorescent lamps : safety requirements
24-2559 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย Steel bars for reinforced concrete: deformed bars
27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว Liquefied petroleum gas containers
30-2564 ไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ Medical nitrous oxide
50-2561 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก Hot-dip zinc-coated cold reduced flat steel strips, sheets and corrugated sheets
50-2565 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน Hot-dip zinc-coated cold reduced flat steel
51-2562 สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท Pineapple in hermetically sealed containers
53-2548 ไม้ขีดไฟ Matches
78-2549 ผงซักฟอก Laundry detergent powder
85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง Steel wires for prestressed concrete
133-2562 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว White portland cement
166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ Plugs and socket-outlets for household and similar purposes : plugs and socket-outlets with rated voltage not exceeding 250 V
183-2562 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ Glow-starters for fluorescent lamps
293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ PVC-insulated aluminium cables
332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical portable fire extinguishers
341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ Motorcycle exhaust muffler
344-2562 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders
348-2559 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ Low carbon steel wire rods
366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย Electric irons : safety requirement
369-2557 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ Protective helmets for vehicle users
370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน Liquefied petroleum gas cylinders for internal combustion engine
408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง Copper and copper alloys for general electrical purposes : rod and bar
420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง Steel wires strands for prestressed concrete
496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์ Lacquer thinner
520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส Nitrocellulose lacquer thinner
528-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป Hot-rolled flat steel of commercial and drawing qualities
531-2558 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ Plastics containers for sterile pharmaceutical products
539-2564 คาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์ Medical carbondioxide
540-2564 ออกซิเจนทางการแพทย์ Medical oxygen
655 เล่ม 1-2553 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน Plastic utensils for food part 1 Polyethylene, Polpropylene, Polystyrene, Poly (Ethlene Terephthalate), Poly (Vinyl Alcohol) and Poly (Methyl Pentene)
655 เล่ม 2-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต Plastic utensils for food part 2 poly (Vinyl Chloride) polycarbonate polyamide and poly (Methylmethacrylate)
655 เล่ม 3-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ Plastic utensils for food part 3 acrylonitrile-butadiene-styrene and styrene-acrylonitrile
683-2562 ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด Inner tubes for motorcycles and mopeds
685 เล่ม 1-2562 ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด Toys: Safety requiements Part 1 - Requirements
721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ Safety - belts for automobiles
739-2563 สีสังเคราะห์ : สีไดเร็กต์ Synthetic dyestuff : Direct dye
740-2563 สีสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ Synthetic dyestuff : reactive dye
760-2563 สีสังเคราะห์ : สีแวต Synthetic dyestuffs : Vat dye
787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ Small size water cooled diesel engines
792-2554 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ Ceramic sanitary wares : water closet
812-2558 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย Motor-compressors : safety requirements
824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป Switches for household and similar fixed electical installations : general requirements
824 เล่ม 1-2562 สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป Switches for household and similar fixed electical installations : general requirements
879-2553 ไฟแช็กก๊าซ Gas Lighters
880-2560 กระจกโฟลตใส Clear float glass
882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม Portable fire extinguishers: Foam
909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
934-2558 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย A.C. electric fans: safety requirements
950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง Solid alcohol fuel
956-2557 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ -คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Double - Capped fluorescent lamps - Safety specifications
965-2560 กระจกเทมเปอร์ Tempered glass
969-2562 หัวนมยางสำหรับขวดนม Nipples for feeding bottles
1025-2562 หัวนมยางดูดเล่น Pacifier
1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย Electric rice-cookers : safety requirements
1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ Two-stroke gasoline engine lubricating oil
1056 เล่ม 1-2556 ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง Single-use medical examination gloves Part 1 : Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution
1136-2559 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร Stretch cling film for food
1149-2548 สีเทียน Wax crayons
1222-2560 กระจกนิรภัยหลายชั้น Laminated safety glass
1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน Hot rolled structural steel sections
1228-2561 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป Cold-formed structural steel sections for general structure
1231-2560 กระจกฉนวน Sealed insulating glass
1291 เล่ม 1-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Uninterruptible power systems Part 1 : general and safety requirements
1291 เล่ม 2-2553 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Uninterruptible power systems Part 2 : Electromagnetic compatibility requirements
1291 เล่ม 3-2555 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกำหนดการทดสอบ Uninterruptible power systems Part 3 : method of specifying performance and test requirements
1344-2560 กระจกโฟลตสีตัดแสง Tinted float glass
1389-2559 เครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Household and similar electrical Appliances-safety : Particular requirements for tumble dryers
1390-2560 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน Hot rolled steel sheet piles
1390-2566 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน HOT ROLLED STEEL SHEET PILES
1462-2562 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน Clothes washing machines for household use-Energy efficiency requirements
1463-2556 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Clothes washing machines for household use : safety requirements
1479-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป Hot rolled flat steel for general structure
1479-2566 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป HOT ROLLED FLAT STEEL FOR GENERAL STRUCTURE
1499-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ Hot-rolled flat steel for welded structure
1501-2564 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล Hot-rolled flat steel for machine structure use
1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย Electric fryers : safety requirement
1529-2561 เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย Air-Conditioner safety requirement
1641-2552 เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย Grills, toasters and similar portable cooking appliances - safety requirements
1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย Instantaneous water heaters : safety requirements
1735-2563 เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ Hot-rolled steel strip for pipes and tubes
1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ Ammonium nitrate for anfo explosive
1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย Microwave ovens safety requirements
1884-2564 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ Hot - rolled high strength steel coil strip plate and sheet with improved formability for automobile structural uses
1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ Lighting and similar equipment : radio disturbance limits
1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย Appliances for skin or hair care : safety requirement
1999-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ Hot-Rolled Flat Steel For Automobile Structural Uses
2011-2563 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ Hot-rolled flat steel with improved atmospheric corrosion resistance
2012-2558 เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป Cold reduced flat steel of commercial and drawing qualities
2060-2560 เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ Hot-Rolled Flat Steel For Gas Cylinders