รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองตาม มอก. 17025
หากต้องการดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ให้เลือกหมายเลขการรับรองของห้องปฏิบัติการนั้น

  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ บ เ ที ย บ
ดูขอบข่ายของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง โดยค้นหาจากกลุ่มห้องปฏิบัติการ
กลุ่มที่ 1
ไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 2
แรง มวล มิติ ความดัน และทางกลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มที่ 3
ปริมาตร เครื่องมือด้านการทดสอบเคมีและทางเคมีอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หมายเลขการรับรอง
1บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0003
2บริษัท เอ็น เอ็ม เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0006
3ฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)สอบเทียบ 0008
4ส่วนบำรุงรักษาอุปกรณ์ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0010
5ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม (บางปู) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0015
6บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0024
7ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0025
8บริษัท แคลิเบรเทค จำกัดสอบเทียบ 0030
9ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0031
10ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาร์สค์ แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0035
11ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสอบเทียบ 0036
12ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สอบเทียบ 0037
13บริษัท ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทค จำกัดสอบเทียบ 0042
14บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0043
15บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0049
16ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกวิศวกรรม บริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0050
17บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0052
18บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัดสอบเทียบ 0058
19ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0059
20ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)สอบเทียบ 0060
21ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สถาบันอาหารสอบเทียบ 0061
22ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0062
23ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0068
24ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0070
25บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0071
26บริษัท พูนทรัพย์แคน จำกัดสอบเทียบ 0073
27ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0075
28บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัดสอบเทียบ 0077
29ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัดสอบเทียบ 0080
30บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัดสอบเทียบ 0083
31ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไอโซแคล เทคโนโลยี จำกัดสอบเทียบ 0085
32บริษัท เอสพีซี แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0087
33บริษัท เซอร์เฟซ เพลท (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0091
34ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0092
35บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0093
36บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0100
37ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่) กรมการค้าภายในสอบเทียบ 0104
38ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัดสอบเทียบ 0109
39กองทดสอบและสอบเทียบ องค์การเภสัชกรรมสอบเทียบ 0112
40บริษัท พีทีเอส คาลิเบรชั่น แอนด์ วาลิเดชั่น จำกัดสอบเทียบ 0115
41ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0116
42สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสอบเทียบ 0119
43กองทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวงสอบเทียบ 0120
44ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบเทียบ 0121
45บริษัท พรีซิชั่นสแตนดาร์ส ลาบอราโทรี่ จำกัดสอบเทียบ 0123
46บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0125
47ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0126
48ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่สอบเทียบ 0127
49ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สอบเทียบ 0128
50บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0129
51บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัดสอบเทียบ 0131
52บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0132
53บริษัท อินเตอร์ เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดสอบเทียบ 0134
54บริษัท เอ็มโปเรี่ยม เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0135
55ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ฟอร์ธ แคลิเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0136
56บริษัท เอ.พี.พริซิชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0137
57ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0141
58ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการสอบเทียบ 0142
59งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสอบเทียบ 0143
60สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0144
61บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสอบเทียบ 0145
62บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด สอบเทียบ 0146
63ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไซเอ็นซ์เมจิกโกร์ จำกัดสอบเทียบ 0147
64ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ดับเบิ้ลยูเค อิเล็คทริค จำกัดสอบเทียบ 0148
65สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสอบเทียบ 0150
66บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัดสอบเทียบ 0152
67บริษัท คิว.อาร์.เซอร์วิส แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0153
68บริษัท ไดเมนชั่น แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0155
69บริษัท ไทยฮาท คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0156
70ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัดสอบเทียบ 0157
71บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0158
72ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติสอบเทียบ 0161
73บริษัท ซายน์เทค จำกัดสอบเทียบ 0162
74ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0163
75บริษัท พีวีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0165
76บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัดสอบเทียบ 0166
77ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบเทียบ 0167
78บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัดสอบเทียบ 0168
79ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เมทโทรโลยี แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0171
80ริษัท ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค จำกัดสอบเทียบ 0172
81บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัดสอบเทียบ 0173
82ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสอบเทียบ 0174
83ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท บูรพาเมทโทรโลยี่ซิสเต็ม จำกัดสอบเทียบ 0176
84บริษัท อินโทร ทีเอสซี จำกัดสอบเทียบ 0177
85ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีสอบเทียบ 0179
86ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสอบเทียบ 0180
87บริษัท แอ็ดแวนเทจ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0181
88ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท มาสเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0183
89ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัดสอบเทียบ 0184
90ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โคเซอิซะ จำกัดสอบเทียบ 0187
91บริษัท เทคโนโลยีอินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0188
92ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0189
93ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โปรเกรส แคลลิเบชั่น เซนเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0191
94บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0192
95ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สคิพ คาลิเบรชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดสอบเทียบ 0195
96สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สอบเทียบ 0196
97บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัดสอบเทียบ 0197
98บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัดสอบเทียบ 0199
99บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สอบเทียบ 0202
100บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จำกัดสอบเทียบ 0203
101ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0204
102บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0206
103ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสอบเทียบ 0207
104บริษัท คีพ มูฟวิ่ง ฟอร์เวิร์ด จำกัด สอบเทียบ 0208
105บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัดสอบเทียบ 0209
106บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดสอบเทียบ 0210
107บริษัท ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0211
108บริษัท เอสวีเอส เอ็นจีวี เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0216
109บริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0217
110บริษัท ซาร์โทเรียส (ประเทศไทย) จำกัด สอบเทียบ 0219
111บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0224
112บริษัท อัชบิล (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0225
113บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0226
114บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดสอบเทียบ 0227
115บริษัท ไมโครเทค คาลิเบรชั่น แลบบอราทอรี จำกัดสอบเทียบ 0228
116บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัดสอบเทียบ 0229
117บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0230
118บริษัท ซีกซ์ อีเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0232
119บริษัท พรีเมียร์ แคลิเบรท อินสทรูเม้นท์ จำกัดสอบเทียบ 0233
120ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท พี.เอสใ คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0235
121ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (โรงงานนครราชสีมา) บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัดสอบเทียบ 0236
122ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เซาท์เทิร์น คาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0237
123บริษัท โปรเกรส แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0238
124ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เหมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบเทียบ 0239
125ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0240
126บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสอบเทียบ 0241
127โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอบเทียบ 0242
128บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัดสอบเทียบ 0243
129ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0244
130บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0245
131บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0246
132บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์โซลูชั่นส์ จำกัดสอบเทียบ 0247
133บริษัท เอสอาร์เอส แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0248
134กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสอบเทียบ 0249
135บริษัท แคล.แล็บ.เมทโทรโลยี่ จำกัดสอบเทียบ 0250
136บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0251
137บริษัท ร๊อคเกอร์เทค (ไทยแลนด์) จำกัดสอบเทียบ 0252
138บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0253
139บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0254
140บริษัท ไบโอเซน จำกัดสอบเทียบ 0255
141ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัดสอบเทียบ 0256
142บริษัท ไทย เมโทรโลยี แคลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0257
143บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0258
144ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมาสอบเทียบ 0259
145บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสจำกัด สอบเทียบ 0260
146บริษัท เอส เคเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดสอบเทียบ 0261
147บริษัท ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0262
148บริษัท ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จำกัดสอบเทียบ 0263
149บริษัท ยามาเซ่น (ประเทศไทย) จำกัดสอบเทียบ 0264
150บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัดสอบเทียบ 0265
151บริษัท แคลิเทค จำกัดสอบเทียบ 0266
152ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีจีเอ็นจิเนียริ่งสอบเทียบ 0267
153บริษัท ซัคเซสเกทเวย์ จำกัดสอบเทียบ 0268
154บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัดสอบเทียบ 0269
155ศูนย์สอบเทียบมาตรฐาน กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือสอบเทียบ 0270
156บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0271
157บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0272
158บริษัท สยาม เจเนอรัล อินสตรูเมนท์ จำกัดสอบเทียบ 0273
159บริษัท ไอ โนว์ แคล จำกัดสอบเทียบ 0274
160บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)สอบเทียบ 0275
161บริษัท พี.ซี.เอส. คาลิเบรชั่น แล็บ จำกัดสอบเทียบ 0276
162สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานสอบเทียบ 0277
163ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)สอบเทียบ 0278
164บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทท์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จำกัดสอบเทียบ 0279
165ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากรสอบเทียบ 0280
166สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในสอบเทียบ 0281
167บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสอบเทียบ 0282
168บริษัท ออโตเมชั่น จำกัดสอบเทียบ 0283
169ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำกัดสอบเทียบ 0284
170บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัดสอบเทียบ 0285

ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย : 8 ธ.ค. 2559
[ Home | Back ]
[List of Accredited Laboratories (in English) ]