ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0052
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 214 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
บุคคลที่ติดต่อ :คุณ ณัฐพงศ์ กรุดอ่ำ , คุณ ทัศนัย สุขสุคนธ์
 โทรศัพท์ : 02-8654647-8 โทรสาร : 02-8654649
E-mail : info@mit.in.th, technical@mit.in.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :16 มกราคม 2547
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :6 มกราคม 2564วันหมดอายุ : 5 มกราคม 2566
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :6 มกราคม 2564
ใบรับรองที่ :21C005/0842
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร, นอกสถานที่, เคลื่อนที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]