ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0052
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 214 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
บุคคลที่ติดต่อ :นายทัศนัย สุขสุครา
 โทรศัพท์ : 0-2865-4647-8 โทรสาร : 0-2865-4649
E-mail : technical-lab@mit.in.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :16 มกราคม 2547
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :4 ธันวาคม 2561วันหมดอายุ : 31 สิงหาคม 2562
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :4 ธันวาคม 2561
ใบรับรองที่ :18C115/0561
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]