ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0157
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง :17/121 ซ.งามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
บุคคลที่ติดต่อ :นางสาวกมลรัตน์ ลีลาพีระพันธ์
 โทรศัพท์ : 0 2779 8888 ต่อ 510 โทรสาร : 0 2779 8899
E-mail : info@entech.co.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :30 ธันวาคม 2552
วันที่ได้รับการรับรอง :28 เมษายน 2566วันหมดอายุ :12 กุมภาพันธ์ 2571
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :28 เมษายน 2566
ใบรับรองที่ :22-LB0222
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]