ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0285
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 50/888-889 หมู่ 2 หมู่บ้านสถาพร ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
บุคคลที่ติดต่อ :นายพีระ สมานกสิกรรม
 โทรศัพท์ : 0 2150 6641-42, 0 2569 5158 โทรสาร : 0 2569 5159
E-mail : pcal_calibration@yahoo.co.th
วันที่ได้รับการรับรอง :1 กันยายน 2559วันหมดอายุ :30 สิงหาคม 2562
ใบรับรองที่ :16C081/0324
สถานะของห้องปฏิบัติการ :ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]