ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0109
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท เทอร์โมโลยี่ จำกัด
สถานที่ตั้ง :96/177, 96/178 หมู่บ้านบ้านวังจารุ หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณ
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
บุคคลที่ติดต่อ :นายดำรง มูลสิงห์
 โทรศัพท์ : 0-2191-6479 โทรสาร : 0-2191-6480
E-mail : dmulsing@yahoo.com
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :9 พฤษภาคม 2550
วันที่ได้รับการรับรอง :13 กุมภาพันธ์ 2563วันหมดอายุ :6 กรกฎาคม 2565
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :13 กุมภาพันธ์ 2563
ใบรับรองที่ :20C024/0703
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]