ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0257
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท ไทย เมโทรโลยี แคลิเบรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 179/88-89 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
บุคคลที่ติดต่อ :นายผดุงศักดิ์ เที่ยงทัศน์
 โทรศัพท์ : 0 2978 6381 โทรสาร : 0 2978 6383
E-mail : tmc-cal@hotmail.com
วันที่ได้รับการรับรอง :20 พฤษภาคม 2558วันหมดอายุ :19 พฤษภาคม 2561
ใบรับรองที่ :15C031/0190
สถานะของห้องปฏิบัติการ :ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]