ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ : สอบเทียบ 0257
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท ไทย เมโทรโลยี แคลิเบรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง :179/88-89 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
บุคคลที่ติดต่อ :นายผดุงศักดิ์ เที่ยงทัศน์
 โทรศัพท์ : 0-2978 6381-2 โทรสาร : 0-2978 6383
E-mail : tmc-cal@hotmail.com
วันที่ได้รับการรับรอง :30 ตุลาคม 2563วันหมดอายุ :29 ตุลาคม 2566
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :30 ตุลาคม 2563
ใบรับรองที่ :20C134/0813
สถานะของห้องปฏิบัติการ :ถาวร, นอกสถานที่
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

[ Home | Back ]