กฎระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป
ความเป็นมาของนโยบายสารเคมีของสหภาพยุโรป
ผลกระทบจากกฎระเบียบ REACH
ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ REACH
กฎระเบียบ REACH ฉบับภาษาอังกฤษ ของ Europa
ภาคผนวกที่ 1 ถึง 17 (Annex I to XVII) ภายใต้กฎระเบียบ REACH
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการจดทะเบียนสารเคมีตามระเบียบ REACH (th/en)
ประกาศรายชื่อสารเคมีที่มีความน่ากังวลสูง (Substance of Very High Concern: SVHCs)
ประกาศรายชื่อสารเคมีที่ต้องขออนุญาต (Authorisation List)
สถานะล่าสุดของการดำเนินการตามกฎระเบียบ REACH
แผนที่ดำเนินงานตามกฎหมาย REACH (Map for REACH Compliance)
แนวทางการจัดทำ CSA และ SDS
บทบัญญัติการลงโทษของระเบียบ REACH ตามมาตรา 126


REACH Implementation Projects (RIPs)
RIPs จากเว็บไซต์ของ European Chemical Bureau
Navigator (ตัวช่วยในการตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ)

การสืบค้นรายชื่อสารเคมีในขอบข่าย RAECH
สืบค้นรายชื่อสารเคมีจากเว็บไซต์ Chemtrack
สืบค้นรายชื่อสารเคมีจากเว็บไซต์ eChem Portal

รายชื่อตัวแทน (only representative) ในการจดทะเบียนสารเคมี
เว็บไซต์ U.S. Commercial Service
เว็บไซต์ Chemical Inspection & Regulation Service
เว็บไซต์ Chemadvisor, Inc.
เว็บไซต์ B-Lands Consulting

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ Europa
(http://europa.eu)

เว็บไซต์ Europa:ECHA
(http://ec.europa.eu/echa/reach_en.html)

เว็บไซต์ Chemtrack
(http://www.chemtrack.org)

เว็บไซต์ OECD:about Good Laboratory Practice
(http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_34381_2346175_1_1_1_1,00.html)TrueHits