ในปี 1998 European Environmental Board (EEB) ได้รายงานการวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับสารเคมีของสหภาพยุโรปว่ามีจุดบกพร่องหลายประการ กล่าวคือ ก่อนปี 1961 การนำสารเคมีเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป ไม่มีระบบการจดทะเบียนสารเคมี จนกระทั่งปี 1967 จึงได้มีการประกาศใช้ Directive 67/548/EEC เพื่อกำหนดเกณฑ์ของการจัดแบ่งประเภทสารอันตรายตลอดจนบรรจุภัณฑ์และฉลากของสารอันตราย เพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ซึ่งต่อมามีการแก้ไขกฎหมายนี้หลายครั้ง และในการแก้ไขครั้งที่ 6 เมื่อปี 1979 ได้กำหนดให้มีการจดทะเบียนสารใหม่ที่นำเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 1981 ซึ่งไม่อยู่ในบัญชี European Inventory of the Existing Commercial Chemicals Substances (EINECS) ของ European Chemicals Bureau (ECB) ที่ประกอบด้วยรายชื่อสารที่มีอยู่ในตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม 1971 จนถึงเดือนกันยายน 1981 รวมทั้งสิ้น 100,106 รายการ

การที่กำหนดให้สารใหม่ต้องจดทะเบียนแต่สารอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องจดทะเบียน และมีกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีหลายฉบับ ทำให้การจัดการสารเคมีมีความเหลื่อมล้ำ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสารเคมีใหม่ โดยรวบรวมสาระสำคัญของกฎหมายควบคุมสารเคมีที่มีอยู่มากกว่า 40 ฉบับ นำมาศึกษาวิเคราะห์ จัดทำเป็นร่างระเบียบการควบคุมการใช้สารเคมี ประกาศเป็นสมุดปกขาวว่าด้วยเคมีภัณฑ์ (White Paper on Chemicals) โดยมีสาระสำคัญเชิงนโยบาย ดังนี้
  1. กำหนดระเบียบบังคับใช้กับสารเคมีทุกประเภทให้เป็นระบบเดียว (Single System)
  2. บังคับใช้กับสารเคมี (Substances) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ หรือผลิตด้วยสารเคมี (Substance in Article) ด้วย
  3. ควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อความปลอดภัยด้วยระบบ REACH
  4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำใน Supply Chain เป็นผู้รับผิดชอบภาระและค่าใช้จ่ายในการทดสอบสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด
  5. กำหนดให้มีการถ่ายทอดข้อมูลของสารเคมีและการประเมินความเสี่ยงให้กันและกันภายใน Supply Chain โดยใช้ Safety Data Sheet (SDS) เป็นสื่อ
  6. กำหนดให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้ขออนุญาตใช้สารเคมีรายการเดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบและลดการใช้สัตว์ทดลอง
และเพื่อให้นโยบายการควบคุมการใช้สารเคมีนี้บรรลุผล คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้ใช้กระบวนการของระบบ REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical) เป็นเครื่องมือในการควบคุม


[Back]

TrueHits