หมายเหตุ : หากพบข้อมูลผิดพลาด หรือ ต้องการตรวจสอบข้อมูล แจ้งข้อมูลได้ที่ Email: license_info@tisi.go.th กรณีต้องการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ติดต่อ กองควบคุมมาตรฐาน โทร. 0 2430 6821