รายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบงาน

เลขที่ ISIC :
ระบบที่ได้รับการรับรองระบบงาน :
  

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระบบงาน :
ผู้ได้รับการรับรองระบบงาน :
ผู้ให้การรับรองระบบงาน :
จังหวัด :

รายการบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบงาน


ISIC บริษัท ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ระบบที่ได้รับการรับรอง รับรองโดย วันที่รับรอง วันที่สิ้นสุด
Tisi-IT P7.01 Verion 2018
พัฒนาระบบโดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร