ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0094
ชื่อห้องปฏิบัติการ : สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สถานที่ตั้ง : 655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.34
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
บุคคลที่ติดต่อ :หยาดพิรุณ จันดาหาร
 โทรศัพท์ : +66 2324 0710 ต่อ 212 โทรสาร : +66 2324 0720
E-mail : testing@thaiauto.or.th
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :22 มกราคม 2546
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :13 สิงหาคม 2562วันหมดอายุ : 12 สิงหาคม 2565
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :13 สิงหาคม 2562
ใบรับรองที่ :19T116/0893
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

[ Home | Back ]