ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0554
ชื่อห้องปฏิบัติการ :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
บุคคลที่ติดต่อ :ดร.พนิตา เมนะเนตร
 โทรศัพท์ : 02-5646900 ต่อ 2501
โทรสาร : 02-5646761
E-mail : squat@nectec.or.th
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :28 ธันวาคม 2565วันหมดอายุ :19 มกราคม 2567
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :28 ธันวาคม 2565
ใบรับรองที่ :23-LB0066
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

[ Home | Back ]