ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0243
ชื่อห้องปฏิบัติการ :บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานที่ตั้ง :เลขที่ 168 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลสารภี อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 50140
บุคคลที่ติดต่อ :นายวิเชียร แก้วณะศรี, คุณกฤษฎา วงศ์วรรณ์
 โทรศัพท์ : 0-5392-1299 ต่อ 5401 โทรสาร : 0-5392-1295
E-mail : qa@meshtec.com ,lab@meshtec.com
วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก :13 พฤศจิกายน 2551
วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด :24 กุมภาพันธ์ 2563วันหมดอายุ :23 กุมภาพันธ์ 2566
ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองล่าสุด :24 กุมภาพันธ์ 2563
ใบรับรองที่ :20T028/1006
สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร
ขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ

[ Home | Back ]