:: TISI NSW :: Line Official ACCOUNT

ประชาสัมพันธ์!

ด้วยปัจจุบันมีการใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก ทำให้ ระบบช้า และขัดข้อง ทางกลุ่มงานพัฒนาระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ระหว่างปรับปรุง และตรวจสอบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปรกติ โดยเร็ว ในระยะนี้ อาจทำให้ ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการบันทีกข้อมูล ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
Web Browser Google Chrome ,Mozilla Firefox ,Safari
 
 
Tisi-IT P10.00 Verion 2018
พัฒนาระบบโดย กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
E-mail nsw@tisi.mail.go.th