ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107537000777
     บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

     กระเบื้องเซรามิก
     1. ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร 2. ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 7.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร 3. ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 7.3 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 33.5 เซนติเมตร 4. ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 8.1 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร 5. ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบปูพื้นภายใน และแบบปูพื้นภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 9.0 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร 6. ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง กลุ่มดูดซึมน้ำปานกลาง กลุ่มย่อย a ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 ความหนา 9.5 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร / เครื่องหมายการค้า : DURAGRES,UMI

     กระเบื้องเซรามิก
     www.umi-tiles.com

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

ด้านหน้ากระเบื้อง

ด้านหลังกระเบื้อง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ