ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0107555000309
     บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

     มอก.435-2548,มอก.1379-2551
     ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว,ถังเก็บน้ำพลาสติก

     จากแนวคิด สู่นวัตกรรม สร้างโลกสีเขียว ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
     https://www.premier-products.co.th/en/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ