ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0115560029920
     บริษัท เอ็มแอนด์พี เซอร์วิส (2017) จำกัด

     กระเบื้องเซรามิก
     1.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา6.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 30 เซนติเมตร,2.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา7.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร,3.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา7.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 50 เซนติเมตร,4.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา8.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 45 เซนติเมตร,5.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอกแบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา7.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร,6.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา8.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร,7.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา8.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร,8.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดไม่เคลือบ แบบปูพื้นภายใน แบบปูพื้นภายนอก แบบบุผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา9.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร,9.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดไม่เคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา9.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร,10.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดไม่เคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา10.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร,11.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา7.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 40 เซนติเมตร,12.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา8.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร,13.12.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา8.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร,14.12.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา9.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร,15.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา9.5มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 120 เซนติเมตร,16.ประเภทขึ้นรูปด้วยวิธีอัดแห้ง ไม่มีสเปเซอร์ กลุ่มดูดซึมนำ้สูง ชนิดเคลือบ แบบบุผนังภายใน ปูผนังภายใน และแบบบุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 ความหนา10.0มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 เซนติเมตร

     สินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน
     

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ