ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0205531003381
     บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

     เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (TV)
     SAMSUNG ELECTRONICS HCMC CE COMPLEX CO., LTD.ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ