ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0105517002853
     บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

     สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
     300/500 V VAF 2 CORE SIZE 1 - 16 SQ.MM, 300/500 V VAF-G 2 CORE SIZE 1 - 16 SQ.MM, 450/750 V NYY 1 CORE SIZE 1 - 500 SQ.MM, 450/750 V NYY 2 CORE - 4 CORE SIZE 1 - 300 SQ.MM, 450/750 V NYY-G 2 CORE - 4 CORE SIZE 1/1, 1.5/1.5, 2.5/2.5, 4/4, 6/6, 10/10, 16/16, 25/16, 35/16, 50/25, 70/35, 95/50, 120/70, 150/95, 185/95, 240/120, 300/150 SQ.MM 450/750 V VCT 1 CORE - 4 CORE SIZE 1 - 35 SQ.MM, 450/750 V VCT-G 2 CORE - 4 CORE SIZE 1/1, 1.5/1.5, 2.5/2.5, 4/4, 6/6, 10/10, 16/16, 25/16, 35/16 SQ.MM

     300/500 V VAF, 300/500 V VAF-G, 450/750 V NYY, 450/750 V NYY-G, 450/750 V VCT, 450/750 V VCT-G
     https://www.bangkokcable.com/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ