ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0115556011311
     บริษัท เอส ซี ที อินโนเวชั่น จำกัด

     กระจกฉนวน
     ชั้นคุณภาพ III สัญลักษณ์ IG III จำนวนชั้นของกระจก 2 ชั้น ความหนารวม 29.0 30.0 31.0 33.0 มิลลิเมตร

     
     https://sctinnovation.com/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ