ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0103557016519
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอโตโกะ ลายส์ ทรานสปอร์ด

     ของเล่น
     1.ประเภทไม้ แบบทั่วไป,2.ประเภทสิ่งทอ แบบทั่วไป,3.ประเภทพลาสติก แบบทั่วไป,4.ประเภทพลาสติก-สิ่งทอ แบบทั่วไป,5.ประเภทพลาสติก แบบของเล่นที่ต้องรับนำ้หนักตัวเด็ก,6. ประเภทพลาสติก-โลหะ แบบของเล่นที่ต้องรับนำ้หนักตัวเด็ก,7.ประเภทพลาสติก แบบของเล่นที่มีเสียง ยกเว้นของเล่นที่ใช้เป่าหรือตีเพื่อให้เกิดเสียง

     สินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน
     ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ