ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0205531003381
     บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

     เครื่องปรับอากาศ (TSE)
     SAMSUNG (TSE)

     
     

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

AR Q

AR QF

GEO Q

GEO QF
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ