ข้อมูลผู้ได้รับใบอนุญาต

     0735555005109
     บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
     TPS

     เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
     ชั้นคุณภาพ SS400,เหล็กฉากขาเท่ากัน: ขนาดและความหนา 40*40*3 ถึง6 mm.,50*50*3 ถึง 6 mm., 75*75*6,9และ12 mm.,เหล็กรูปรางน้ำ: ขนาดและความหนา75*40*5/7 mm.,100*50*5/7.5 mm. ,เครื่องหมายทางการค้า:TPS

     "มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก"
     www.tpsintergroup.com

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เหล็กฉากขาเท่ากัน

แสดงการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปรางน้ำ

แสดงการชี้บ่งผลิตภัณฑ์
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ :

กรุณากรอกข้อคิดเห็นร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.)

***หมายเหตุ. จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้ระบบ