การแจ้งข้อร้องเรียน ขอความกรุณาแจ้งเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
1. ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของสำนักงาน
2. ความล่าช้าในการดำเนินการตามระเบียบ สมอ. ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
3. ความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4. คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. การทำผลิตภัณฑ์ฯ หรือแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

เลือกประเภท


ข้อมูลทั่วไป